Verslag Terugkoppelavond van de Optrommelactie

Verslag Terugkoppelavond van de Optrommelactie van de werkgroep Wonen en Woonomgeving   26 april 2018

Van de werkgroepleden was iedereen, behalve Erik Heuvink, aanwezig. En Femke Heythekker en Rita Oudenijeweme.

Daarnaast waren negen bewoners van de Verlengde Vaart NZ aanwezig.  En enkele Dorpsteamleden.

De avond wordt geopend door Joop Einhaus, voorzitter van de werkgroep Wonen en Woonomgeving. Hierbij geeft hij o.a. een toelichting op de ontstaansgeschiedenis  van de werkgroep en het opstarten van de Optrommelactie.

Daarna neemt Femke Heythekker het over met een presentatie over de werking van het Optrommelen en hoe het vervolgtraject er uit zou moeten gaan zien. Vervolgd door een presentatie van de resultaten van de Optrommelactie van de Verlengde Vaart NZ.

Uit de resultaten worden de volgende speerpunten gedistilleerd:

·       Snelheid van het verkeer

·       Parkeervakken te smal

·       Te weinig parkeergelegenheden voor zowel bewoners als ondernemers

·       Te hoge bermen aan de kanaalkant

·       Fietspad/voetpad

 

Vervolgens geeft Gerben Hoekstra, gebiedscoordinator van Veilig Verkeer Nederland, een presentatie over het participatiepunt van VVN en hoe VVN straten en buurten bij het opstarten van  verkeerbewustzijnacties kan ondersteunen. Dergelijke acties kunnen bijv. leiden tot het toekennen van  een buurtlabel.

 

Na de presetatie van Gerben Hoekstra worden uit de genoemde speerpunten er drie geselecteerd (Parkeren, Snelheid en Wegbermen) en per speerpunt discussiegroepjes met de aanwezige bewoners gestart. Waarbij bekeken wordt hoe de problematiek aangepakt zou kunnen gaan worden

 

Na afloop van deze groepsdiscussies kan meteen al een bewonerswerkgroep worden geformeerd. Bestaande uit de volgende leden:

·       Monique Hendriks

·       Eric Beukers

·       Leon Hanenbergh

·       Cor Berenschot

·       Herman van der Kolk

·       Harry Roosken

Wellicht wordt deze werkgroep nog uitgebreid met andere bewoners die hebben aangegeven hebben te willen helpen bij het aanpakken bij de problemen in de straat.

Deze werkgroep gaat zelfstandig aan de slag met de genoemde speerpunten en wordt daarbij gefaciliteerd door de werkgroep Wonen en Woonomgeving van Ons Dorpsplan.

De Werkgroep Wonen en Woonomgeving zal de eerste bijeenkomst van de bewonerswerkgroep initieren.

Eerst  zal  Wonen en Woonomgevoing op 16 mei 2018 (19.30 uur) bij mekaar komen om de terugkoppelavond te evalueren en de Optrommelactie af te sluiten.